ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | uoi ΕΛΛΗΝΙΚΑ | uoi ENGLISH
Advanced Algorithm and Data Structure Design

(Undergraduate Course)

 

COURSE_ID:
MYE028
WEEKLY HOURS:
3, 2, 0
SEMESTER:
-
COURSE UNITS:
4
ECTS CREDITS:
5.00
YEAR 2018/2019:
YES
PREREQUISITE:
-
DESCRIPTION:
Selected topics from the following areas: Network optimization problems: Algorithms (shortest paths, maximum flows, connectivity, maximum matchings, minimum-cost flows) and related data structures (Fibonacci heaps, dynamic trees). Randomized algorithms (shortest paths, minimum spanning trees, minimum cuts, random walks, Markov chains, universal hashing). Algorithms and data structures for external memory. Number theoretic algorithms (cryptosystems, primality testing). Online algorithms (list accessing, paging, load balancing). NP-hard problems and approximation algorithms (heuristic methods, linear programming and rounding ).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

©2010 DEPARTMENT OF style="font-size: 0.1px;">COMPUTER SCIENCE style="font-size: 0.1px;">& ENGINEERING style="font-size: 0.1px;">UNIVERSITY style="font-size: 0.1px;">OF style="font-size: 0.1px;">IOANNINA