ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Ι.

Η πρακτική άσκηση συντονίζεται κεντρικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. σχετική ιστοσελίδα).

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της Πρακτικής Άσκησης

To Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής προβλέπει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές. Η πρακτική άσκηση διαρκεί κατ' ελάχιστον δυο (2) μήνες . Οι φοιτητές που παρακολουθούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής μπορούν να συμμετάσχουν έχοντας συμπληρώσει το τέταρτο (4) εξάμηνο σπουδών, ενώ οι φοιτητές που παρακολουθούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής συμμετέχουν έχοντας συμπληρώσει το έκτο (6) εξάμηνο σπουδών.  Κύριος στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με το περιβάλλον της παραγωγικής δραστηριότητας έτσι ώστε αφενός η ένταξή τους στην αγορά εργασίας να γίνει ομαλότερα και αφετέρου να αναπτυχθούν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των υποψήφιων και την τελική επιλογή των φοιτητών, όπως επίσης και των φορέων απασχόλησης στους οποίους θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση. Η τελική αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με τη βοήθεια του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης που συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον ασκούμενο φοιτητή, καθώς με την επικοινώνια με τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.

Διαδικαστικά

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρία της 4ης Νοεμβρίου 1998,η οποία ανανεώθηκε στη Συνέλευση με αριθμό 233/8-4-2009, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Υπεύθυνη για τη συνολική οργάνωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που έχει την ευθύνη των αποφάσεων και την ευθύνη οποιασδήποτε αλλαγής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος η οποία έχει την ευθύνη του Προγράμματος Σπουδών.  Η Πρακτική Άσκηση προκηρύσσεται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και οι ενδιαφερόμενοι (φοιτητές) συμπληρώνουν σχετική αίτηση που κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιλογή τόσο των φοιτητών όσο και των φορέων απασχόλησης γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάση κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί απο την Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος.  Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκηση προσδίδει στον φοιτητή/τρια μια (1) διαδακτική μονάδα για κάθε δύο (2) μήνες πρακτικής άσκησης και μια πιστωτική μονάδα ECTS για κάθε ένα (1) μήνα. Η πίστωση των διδακτικών μονάδων, των πιστωτικών μονάδων ECTS και ο βαθμόε εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Φορέας Υλοποίησης (Εταιρείες)

Για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να προχωρήσετε στην αναζήτηση και εύρευση φορέα. Ο φορέας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει σθνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος. Για την διευκόλυνση σας μπορέιτε να βρέιτε εδώ έναν κατάλογο εταιρειών, που έχουν φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια συμφοιτητές σας για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης. Τέλος, είναι στη διάθεσή σας το σύστημα υποστήριξης της πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!