ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Ι.

Η πρακτική άσκηση συντονίζεται κεντρικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ. σχετική ιστοσελίδα).

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της Πρακτικής Άσκησης

To Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής προβλέπει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών, η οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο (2) έως έξι (6) μήνες. Στην παρούσα φάση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται να είναι 2 μήνες για όλους τους ασκούμενους. Κύριος στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με το περιβάλλον της παραγωγικής δραστηριότητας έτσι ώστε αφενός η ένταξή τους στην αγορά εργασίας να γίνει ομαλότερα και αφετέρου να αναπτυχθούν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους. Επίσης η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους οικονομικούς φορείς να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής.

Η επίτευξη των στόχων του Τμήματος όσον αφορά την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του, θα πραγματοποιηθεί με τη διαρκή ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες απασχόλησής τους στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης και με συνεχή αναζήτηση νέων επιχειρήσεων και οργανισμών, που θα συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Η ενημέρωση των φοιτητών θα γίνεται μέσα από τον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης το Τμήμα προτίθεται να διοργανώσει ημερίδες, στις οποίες οι φοιτητές που συμμετείχαν στην Πρακτική Άσκηση θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη εργασία που υλοποίησαν και να μεταφέρουν στους φοιτητές του Τμήματος τις εμπειρίες που απέκτησαν στο εργασιακό περιβάλλον. Η ενημέρωση των παραγωγικών φορέων θα γίνεται με αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των υποψήφιων και την τελική επιλογή των φοιτητών, όπως επίσης και των φορέων απασχόλησης στους οποίους θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση. Η τελική αξιολόγηση των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με τη βοήθεια του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης που συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον ασκούμενο φοιτητή, καθώς και από τις Εκθέσεις Προόδου του Επόπτη του συνεργαζόμενου φορέα.

Το Τμήμα Πληροφορικής, μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει σταθερούς συνδέσμους μεταξύ του Πανεπιστημίου και των παραγωγικών φορέων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών και προς τις δύο κατευθύνσεις θα συντελέσει στην αναβάθμιση των σπουδών στο Τμήμα και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων γνώσεων.

Διαδικαστικά

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρία της 4ης Νοεμβρίου 1998, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές για το διάστημα των δύο (2) έως έξι (6) μηνών ύστερα από σχετική αίτηση τους. Στην παρούσα φάση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται να είναι 2 μήνες για όλους τους ασκούμενους.

Υπεύθυνος για τη συνολική οργάνωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι ο Υπεύθυνος του Υποέργου σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που έχει την ευθύνη των αποφάσεων και την ευθύνη οποιασδήποτε αλλαγής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία έχει την ευθύνη του Προγράμματος Σπουδών. Την οικονομική ευθύνη του υποέργου έχει ο Υπεύθυνος Υποέργου και την διαχείριση των οικονομικών αναλαμβάνει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου. Για κάθε μία από τις δραστηριότητες του υποέργου υπάρχει υπεύθυνος δραστηριότητας, ενώ την ευθύνη για την πρόοδο των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης έχουν οι Εκπαιδευτές – Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση προκηρύσσεται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και οι ενδιαφερόμενοι (φοιτητές και παραγωγικοί φορείς) συμπληρώνουν σχετική αίτηση που κατατίθεται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιλογή τόσο των φοιτητών όσο και των φορέων απασχόλησης γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η αξιολόγηση και παραλαβή του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και των εκθέσεων προόδου των φοιτητών που συντάσσονται από τους Επόπτες των φορέων απασχόλησης γίνεται από τους Εκπαιδευτές – Μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι εισηγούνται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και στην Επιτροπή Σπουδών. Η τελευταία έχει την ευθύνη της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Την ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου συνολικά θα έχει μαζί με τον Υπεύθυνο Υποέργου η Επιτροπή Αξιολόγησης/ Παρακολούθησης.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!