ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Γενικά έγγραφα τμήματος

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (2018)
  uoi-computer Science
Κανονισμός ΠΜΣ "Πληροφορική" (παλαιός_2017)
  uoi-computer Science
Κανονισμός ΠΜΣ «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»-(Σεπτ. 2019)
  uoi-computer Science
Οδηγός Σπουδών 2019-2020
  uoi-computer Science
Πρώτη έκδοση του 5ετούς προγράμματος σπουδών
  uoi-computer Science
ΦΕΚ επανίδρυσης ΠΜΣ
  uoi-computer Science

 

Έγγραφα μεταπτυχιακών φοιτητών

Δήλωση Μαθημάτων ΠΜΣ
  uoi-computer Science
Οδηγός εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης
  uoi-computer Science
Υπόδειγμα τελικού αντίτυπου διατριβής LaTeX (ενημερωμένη έκδοση στο GitHub)
  uoi-computer Science
Υπόδειγμα τελικού αντιτύπου διατριβής (για word)
  uoi-computer Science
Φόρμα M4: Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  uoi-computer Science
Φόρμα M6: Αξιολόγηση Προόδου Μεταπτυχιακής Εργασίας
  uoi-computer Science
Φόρμα M7: Αξιολόγηση Επικουρικού Έργου
  uoi-computer Science
Φόρμα Δ3: Φόρμα κατάθεσης διατριβής
  uoi-computer Science
Φόρμα Μ2: Αίτηση εξέτασης MSc (για τους φοιτητές)
  uoi-computer Science
Φόρμα Μ3: Αίτηση έναρξης MSc (ΠΜΣ "Πληροφορική")
  uoi-computer Science
Φόρμα Μ3: Αίτηση έναρξης MSc (ΠΜΣ «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»)
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!