ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για πλήρωση θέσεων Καθηγητών του τμήματος.

Μητρώα Εκλεκτόρων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής μπορείτε να τα προσπελάσετε μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρώτη Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένα Συστήματα". Σχετικό Έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Βάσεις Δεδομένων". Σχετικό έγγραφο(pdf).
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα". Σχετικό έγγραφο (pdf)
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Βάσεις Δεδομένων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα Υπολογιστών". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας -Υπολογιστίκη Όραση". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση αρμοδίου Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Κωνσταντίνου Βλάχου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ρομποτική". Σχετικό έγγραφo (pdf).
 • Συγκρότηση αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Πληροφορική". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομές Δεδομένων".  Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Συστήματα Υλικού". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μαγκούτη. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κοντογιάννη. Σχετικό έγγραφο(pdf).
 • Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής εξελίξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικο αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Γραφικά". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξελίξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικο αντικείμενο "Τεχνητή Νοημοσύνη". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Λουκά Γεωργιάδη. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ευάγγελου Παπαπέτρου. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά Συστήματα". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμών". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αριστείδη Ευθυμίου. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Υπολογιστική Όραση". Σχετικό έγγραφο(pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βάσεις Δεδομένων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Παρσόπουλου. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Στέργιου Αναστασιάδη. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μπλέκα. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Απόστολου Ζάρρα. Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βάσεις Δεδομένων". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση - Νευρωνικά Δίκτυα". Σχετικό έγγραφο (pdf).
 • Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής εξέλιξης σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες". Σχετικό έγγραφο (pdf).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!