ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 24/09/2019   -   Γενικά
Ταυτοποίηση και ολοκλήρωση Εγγραφών Πρωτοετών Φοιτητών ακαδ. έτους 2019-2020

Η διαδικασία "Ταυτοποίησης και Ολοκλήρωσης" των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από τις 3/10/2019 έως και τις 16/10/2019 και ώρες 9:00 με 13:00.

Τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή να αποστείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υποβάλατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών. Εάν αποστείλετε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  • Μία έγχρωμη(1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Εκτυπωμένο και Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου(ΕΝΤΥΠΟ Α7). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΝΤΥΠΟ Α4). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα ή Σχολή προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα ή Σχολή και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Σε περίπτωση αποστολής η διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής είναι η ακόλουθη:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μεταβατικό Κτίριο,
ΤΚ 451 10 Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΘ 1186

Σχετικές οδηγίες και πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!