ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 21/01/2020   -   Φοιτητών
Κριτήρια Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας - Ανακοίνωση

Στη Γενική Συνέλευση 411/20-1-2020 εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως εξής (σε παρένθεση η βαρύτητα κάθε κριτηρίου):

  • Παρουσίαση (10%): Ποιότητα και πληρότητα διάλεξης-διαφανειών, ανταπόκριση σε ερωτήσεις.
  • Κείμενο (20%): Δομή, εμφάνιση, σαφήνεια στην περιγραφή θέματος-μεθοδολογίας-αποτελεσμάτων, βιβλιογραφικές αναφορές
  • Μεθοδολογία & Αποτελέσματα (40%): Καταλληλότητα της μεθοδολογίας, ορθότητα-δυσκολία υλοποίησης, επάρκεια αξιολόγησης, αξιοπιστία συμπερασμάτων
  • Διαδικασία εκπόνησης (30%): Συνέπεια, εργατικότητα, συνεργασία, γνώσεις-ικανότητες, πρωτοβουλία, αυτονομία.

Τα ανωτέρω κριτήρια θα ενσωματωθούν σε νέο πρακτικό εξέτασης διπλωματικής εργασίας (έντυπο Π2) που θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!