ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 11/03/2014   -   Φοιτητών
Μεταφορά θέσης σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. φοιτητών οπυ εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

 

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά μεταφορά θέσης σε μη αντίστοιχο Τμήμα:

 

Η παράγραφος 3, περίπτωση 3 στο Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014, τ. Β’) περιλαμβάνεται τροποποίηση του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ. Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  λοιπές διατάξεις» σε θέματα που αφορούν  το  Άρθρο 34-Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., ως εξής:

 

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της  μεταφοράς. Η μεταφορά

πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος.

Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται  στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.»

 

Σχετικά – Επισυναπτόμενα:

  • Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αριθμ. Φ1/22177/Β3/17-2-2014 Μεταφορά θέσης φοιτητών που εισήχθησαν με την κατηγορία 5% (Μη αντίστοιχα Τμήματα)

  • Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ. Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

  • Νόμος 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014, τ. Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (παράγραφος 3, περίπτωση 3, όσον αφορά την τροποποίηση του Ν.4186/2013)

  • Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/21140/Β3/2014 (ΦΕΚ 349/2014, τ. Β΄) «Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%»

  • Αίτηση προς το Τμήμα του Πανεπιστημίου

 Ημερομηνίες Κατάθεσης Αιτήσεων: 10-21 Μαρτίου 2014


Aκολουθούν συνημμένα οι έντυπες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!