ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 01/12/2017   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Εντροπία Φυσαλίδων: μία μέθοδος εκτίμησης της εντροπίας (σχεδόν) χωρίς παραμέτρους", Γεώργιος Μάνης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/12/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Εντροπία Φυσαλίδων: μία μέθοδος εκτίμησης της εντροπίας (σχεδόν) χωρίς παραμέτρους". Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεώργιος Μανής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Oι μέθοδοι που βασίζονται στην εντροπία του συστήματος είναι σήμερα οι περισσότερο δημοφιλείς μη γραμμικές μέθοδοι για την ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. Η εκτίμηση της εντροπίας χρησιμοποιείται πια στις περισσότερες ερευνητικές εργασίες αλλά συχνά και στην κλινική πράξη.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα των μεθόδων αυτών αποτελεί η εξάρτησή τους από παραμέτρους οι οποίες πρέπει να εκτιμηθούν σωστά, διότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Αν και οι ορισμοί της εντροπίας διαφέρουν μεταξύ τους, οι δύο περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενοι από αυτούς απαιτούν την εκτίμηση δύο παραμέτρων: την διάσταση του χώρου εμβύθισης m, την διάσταση δηλαδή στην οποία θα μελετήσουμε το πρόβλημα, και την απόσταση r, η οποία είναι η απόσταση πάνω από την οποία δύο σημεία δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους για να θεωρηθούν κοντινά στον χώρο διάστασης m.
Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε την ανάγκη χρήσης των παραμέτρων αυτών ή, τουλάχιστον, να μειώσουμε την επίδραση που έχει η επιλογή τους στα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε έναν νέο ορισμό της εντροπίας, την "Εντροπία Φυσαλίδων", στον οποίο εξαλείφεται η ανάγκη εκτίμησης κάποιας απόστασης κατωφλίου ή άλλης παρόμοιας παραμέτρου, και παραμένει μονάχα η ανάγκη εκτίμηση της παραμέτρου m, η ακριβής εκτίμηση της οποίας, όμως, δεν είναι τόσο κρίσιμη για το τελικό αποτέλεσμα.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!